Slide 0 Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6
Frame Backgroud

Sürdürülebilirlik Politikası

İşletme olarak; kuruluşumuzun devamlılığı ve yaşanılabilir bir dünya için üzerimize düşen çevre, ekonomik ve sosyal sorumlulukların farkında olarak konaklama hizmetlerimize sürdürülebilirlik yaklaşımı ile yaklaşmayı ve sürdürülebilir turizm yönetim sistemini uygulamayı taahhüt etmekteyiz. Bu kapsamda sürdürülebilirlik politikamız;

 • Yönetimimiz tarafından, çalışanlarımızın da katılımıyla Sürdürülebilir turizme ve politikasına uyumlu hedefler koymayı, bu hedeflere ulaşmak için aksiyonlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirmeyi ve gereken kaynağı sağlamak
 • Tüm süreçlerde sürdürülebilirlik etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji, su, satın alma performans değerlerini yükseltmek,
 • Sürdürülebilir yönetim sistemimizisürekli iyileştirmek, tüm birimlere duyurmak, gözden geçirmek ve güncelliğini sağlamak
 • Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak
 • Enerji ve su tüketimini azaltma, enerji ve su verimliliği ile ilgili sürekli gelişmeye yönelik iyileştirme yapmak, bunların uygulanması ve sonuçlarını takip etmek,
 • Enerji ve su performansının iyileştirilmesi için enerji-verimli ürünler kullanmak, hizmetlerin satın alınması ve ilgili tasarım çalışmalarının yapılması veya tedarik edilmesini sağlamak,
 • Çevre kirliliğinin önlenmesi, biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunması ilgili süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesine katkı sağlamak,
 • Doğal kaynaklarımızı etkin kullanmak ve doğal kaynak tüketimini en aza indirmek,
 • Su tüketimini azaltmak, Su önlemlerini arttırmak
 • Atıkları kaynağında azaltmak, Sıfır atık ilkesiyle atıkların geri kazanımını sağlamak,
 • Çevremizde yaşayan canlı varlıkların doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlamak,
 • Çevresel faaliyetlerimiz ve ilkelerimiz konusunda tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesi ve katılımını sağlamak, Çevre dostu ürün kullanımını yaygınlaştırmak
 • Yerel/Bölgenin doğal ve kültürel mirasının ilgili misafirlerimizi ve çalışanlarımızı bilgilendirmek,
 • Misafirlerimizin tüm geri bildirimlerini değerlendirmek,
 • Uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer şartlara uyum sağlamak,
 • Tedarikçilerimizle yakın ilişki içerisinde bulunarak sürdürülebilirlik performansımızı arttırmak,
 • Sürdürülebilir tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın; çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine/sertifikalarına sahip olmasına, Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren ,geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen v.b alternatifleri sunmalarına, yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına, Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına ve bu koşulları sağlayan tedarikçiler ile çalışma oranlarımızı arttırmak,
 • Paydaşlarımızla iş birliği içinde karşılıklı yararlar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmek,
 • Yönetim Sistemi kapsamındaki hedefler ve amaçlara ulaşmak için insan sağlığını ve insan haklarına uygun mevzuat ve yükümlülükleri yerine getirmek
 • Sürdürülebilirlik raporlarımızı paydaşlarımıza düzenli olarak paylaşmak ve sürdürülebilirlik performansını sürekli gözden geçirmek ve iyileştirmektir.

Çevre Koruma ve Atık Yönetimi Politikası

İşletmemizde çevreyi korur, kirlenmesini önler, çevreye olan olumsuz etkilerimizi azaltarak korunmasına önem veririz. Bunun için;

 • Yasal düzenlemelere uyum sağlar çevre etkimizi azaltmaya çalışırız.
 • Atıklarımızı kaynağına, gruplarına ve tehlike sınıflarına göre etkin şekilde ayırmaya özen gösteririz.
 • Tehlikeli maddeler ve kimyasalların yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerektiği kadar kullanılmasının hem çevreye olan negatif etkileri hem de atık miktarını azaltacağını biliriz,
 • İşletmemizde aldığımız malzemelerde “geri dönüşüm” ve “çevre dostu” etiketi olanları tercih ederek doğayı korumaya katkıda bulunuruz. Yeniden kullanım fırsatları yaratmaya çalışırız,
 • Kâğıt, peçete, tuvalet kâğıdı, ambalaj gibi tek kullanımlık malzemeleri gerektiği kadar kullanıp doğaya daha az atık bırakmaya özen gösteririz,
 • Atıkları doğru şekilde, özelliklerine göre ayrı alanlarda depolar, yasal depolama süre sınırlarını aşmadan lisanslı/yetkili firmalara teslim ederek, kayıtlarını muhafaza ederiz,
 • Su, enerji ve tüm doğal kaynakları tasarruflu kullanmaya çalışırız. Bu hassasiyetimizi çalışanlarımız, misafirlerimiz, tedarikçilerimiz ile paylaşırız.
 • Çevre yönetimi konusundaki performansımızı ölçer, bu verileri hedefler ile izler ve performansımızı geliştirmeye çalışırız.
 • Çalışanlarımızı çevre konusunda eğitmeyi ve duyarlılıklarını artırmayı amaçlarız.

Kalite Politikası

 • İnsan sağlığı, hijyenik koşullar ve çevre bilincini ön planda tutmak,
 • Yasal gerekliliklere uygun şekilde çalışmak,
 • En alt birimden en üst birime kadar tüm çalışanlarımızın bir ekip bilinci ile davranmalarını sağlamak,
 • Kalite ve hizmette sürdürülebilirlik yönetim sistemi kapsamında müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi sürekli iyileştirmek konusunda tüm çalışanlarımız sorumludur.
 • Müşteri beklentilerini sürdürülebilir yönetim sistemi kapsamında en üst seviyede karşılamak.
 • Sürdürülebilir turizm için %10 enerji tasarrufu sağlayabilmek.
 • Günlük arıza giderilme süresini 1 güne düşürmek.
 • Atıkları azaltmayı, geri dönüşüm oranını artırmayı, doğal kaynak kullanmayı azaltmayı hedeflemekteyiz.
 • Misafir anketlerine göre her yıl memnuniyet oranını %90 seviyesinde tutmak.
 • Planlanan eğitimlerin başarıyla tamamlanması.
 • Müşteri şikayet oranlarında %15 düşüş sağlamak.

Vizyonumuz

Sürekli gelişme anlayışı içinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, güçlü ve güvenilir bir kuruluş olmak ana ilkemizdir. Kalite ve hizmette müşteri memnuniyetini sağlamak ve kalitemizi sürekli iyileştirmek konusunda tüm çalışanlarımız sorumludur. Müşteri memnuniyeti en önemli işimizdir.

Misyonumuz

Faaliyette bulunduğumuz sektörde; bireye, topluma, hukuka saygılı ekonomik ve ahlaki ilkelere bağlı, çevreye duyarlı şekilde müşterilerimizin ve çalışanlarımızın beklentilerini en üst seviyede karşılamak. Geleceğimiz için sağlam temeller atmak ve müşteri memnuniyeti çalışanlarımızın gönüllü katılımı ile sağlamak için;

 • Hizmette verimlilik ve kaliteyi sürekli kılmalıyız.
 • Hizmet maliyetini düşürerek rekabet gücümüzü arttırmalıyız.
 • Personellerimizin eğitimlerine önem vermeliyiz.
 • Teknolojiye uyum sağlamalıyız.
 • Doğal çevrenin korunmasına özen göstermeliyiz.
 • Kalite konusunda tüm personelin duyarlı olmasını sağlamalıyız.

Müşteri Memnuniyeti Politikamız

Hizmetlerimiz kapsamında, müşterilerinin isteklerini zamanında ve eksiksiz karşılayan ve bu amaçla müşteri memnuniyetlerinin gerekliliklerini yerine getiren bir kuruluş olarak;

 • İnsana saygılı, kurumsal ve sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, eşitlik ilkesine bağlı, açık, şeffaf ve güven veren, bilimsel ve yaratıcı düşünen bir kurum olarak; sürekli izleyerek, iyileştirme yaparak devamlı gelişen ve yenilemeyi sağlayan bir yönetim ve müşteri memnuniyeti sistemi örneği vermeyi,
 • İnsan odaklı ve müşteri haklarına riayet eden uluslararası normlara uygun fiziki mekânlarda çağdaş hizmet sunmayı,
 • Müşteri mahremiyetini en üst seviyede koruyarak, Sürecin her aşamasında müşteriyi bilinçlendirmeyi,
 • Müşteri Şikâyetlerini etkin ve verimli şekilde ele alarak Müşteri memnuniyeti artırmaya dayalı olarak gerekli kaynakları sağlamayı, Personel eğitimine gereken önemi vererek ve bu eğitimlerin sürekliliğini sağlayarak üstün nitelikli bireyleri içinde barındıran bir kurum yapısı oluşturmayı,
 • Yurt içi ve uluslararası kalite programlarını takip ederek, Tüketici hakları ile ilgili yasal ve mevzuata dayalı şartları takip etmeyi,
  Taahhüt ederiz.

Çevreye Duyarlı, Verimli Satınalma ve Yer Satın Alma Politikası

Bu politikanın amacı, işletmemizin enerji performansı ve çevre üzerinde önemli bir etkiye sahip olması beklenen, enerji verimliliği ve çevre duyarlılığı yüksek ekipman, ürün ve hizmetleri satın almasını sağlamaktır. Bu politikanın uygulanması ile daha az enerji tüketimi ve sera gazı salımı gerçekleşecek, çevresel ve ekonomik kazanç artırılacaktır. İşletmemiz, önemli enerji kullanımlarıyla ilgili tüm satın alma faaliyetlerinde asgari olarak enerji performansını dikkate almayı ve enerji kullanımını azaltarak sera gazı emisyonlarını azaltmayı taahhüt eder.

İlkeler

Bu kapsamda yeşil satın alma ilkelerimiz aşağıdaki gibidir:

 • Gereksiz satın almayı en aza indirmek
 • Atığı en aza indirmek
 • Sera gazı emisyonlarını en aza indirmek
 • Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak
 • Su verimliliğini en üst düzeye çıkarmak
 • Sağlık ve güvenlik unsurlarını en üst düzeye çıkarmak
 • Eko-Etiketli/Çevre dostu ürünlerin ve hizmetlerin satın alınmasını sağlamak
 • Satın alma süreçlerindeki sürdürülebilirlik fırsatlarına yönelik farkındalığı artıracak eğitimler planlamak
 • Adil ticaret fırsatları yaratmak
 • Doğal kaynakların tüm süreçlerde verimli kullanımını sağlamalı,
 • Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda süreçlerini yönetmeli,
 • Yaşam döngüsü boyunca tüm süreçlerinde çevresel boyutların ve etkilerinin kaynağında önlenmesini sağlamalı,
 • Çevre yönetim sistemini iş süreçlerine ve stratejilerine entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarını belirlemeli ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almalı,
 • Ekipman seçimlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ilkelerini göz önünde bulundurmalı,
 • Faaliyetleri ve tedarikçileri için, çevresel performansı iyileştirmeye yönelik hedefler koymalı, aksiyonları planlamalı, sonuçları takip etmeli ve sürekli iyileştirmeye odaklanmalı,
 • İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçişe katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeli,
 • Tüm faaliyetlerinde çevre yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamalı,
 • Faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevre izin, ruhsat ve tüm belgelerini güncel tutmalı ve yasal düzenlemelere uygunluğunu takip etmeli,
 • Çevre için tehdit oluşturan kimyasalları belirlemeli ve kimyasalların güvenli işlenmesi, etiketlenmesi, taşınması, depolanması, kullanılması, yeniden kullanılması, geri kazanım veya bertarafını sağlamak için uygun şekilde yönetmeli,
 • Geri dönüşüm ve bertaraf hakkında bilgiler içeren etiketlemeler dahil, belirli maddelerin yasaklanması veya sınırlandırılmasıyla ilgili geçerli tüm yasalara, yönetmeliklere ve müşteri gerekliliklerine bağlı kalmalı,
 • Nakliye, depolama ve diğer tüm operasyonlarında atık ve atık su oluşumu, sera gazı emisyonu, kimyasal kullanımı ve diğer tüm çevresel etkilerini yeniden kullanım, geri dönüşüm veya ikame etme işlemlerini kullanarak azaltmalı ve/veya sıfırlamalı,
 • Hava kirliliğini önlemek için hava emisyonlarını kontrol etmeli,
 • Ekosistemlerin, habitatların, başta nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler olmak üzere tüm türlerin korunmasına, arazi bozulmasının önlenmesine, doğal ekosistemlerin kapasitelerinin sürdürülmesine, sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmalı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedeflemeli,
 • Atıklarını kaynağında türlerine göre ayrı sınıflandırarak ayrı şekilde toplanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uygun şekilde geri kazanımını sağlamalı,
 • Tüm faaliyetlerinde çevre yasal mevzuatların uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamalı,
 • Faaliyet gösterdikleri sektör ve coğrafyalardan kaynaklı su risklerini belirlemeli ve bu riskleri yönetmek için çalışmalar yapmalı,

Sürdürülebilir Satın alma Politikası, sürdürülebilir yönetim sistemine paralel olarak uygulanır; önemli enerji kullanıcısı olduğu belirlenen, enerji performansı üzerinde önemli bir etkisi olabilecek ekipmanların satın alınması sırasında, tedarikin etkisini değerlendirmek için eylemde bulunulur. Geleneksel olanlardan daha etkin çalışan, enerji verimli ürün ve hizmetler satın almak, işletmenin enerji maliyetlerini azaltabilir. Enerji tasarruflu ürün tedariki, enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra bakım maliyetlerini azaltabilir, sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve kirlilik önleme ve kaynak koruma faaliyetlerini iyileştirebilir.

Anlaşmalar:
Sözleşme şartnameleri, tedarikçi hizmet anlaşmaları ve diğer benzer belgeler, satıcının, ekipmanı, üretici tarafından belirlenen kapsamda, enerji performansı için optimal olacak şekilde yapılandırmasını gerektirecektir. Satıcı seçiminde ISO 14001, ISO 50001 veya eşdeğeri sertifikalara sahip potansiyel satıcılar tercih edilecektir. Ürünler ayrıca kalite, performans ve dayanıklılık açısından kullanıcı gereksinimlerini karşılamalıdır. Satıcı, bir arıza meydana geldiğinde bu özelliklerin düzgün bir şekilde etkinleştirilmesi ve onarılması için güç yönetimi özellikleriyle ilgili olarak müşteri desteği sağlayacak
Sürdürülebilir Yerel Satın alma tedarik anlayışı doğrultusunda tedarikçilerimizin/çözüm ortaklarımızın;

 • Kalite Güvence Yönetim Sistemleri, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri, uluslararası düzeyde kabul görmüş çevre ve sürdürülebilirlik etiketlerine/sertifikalarına sahip olmasına,
 • Üretim ve tedarikte, çevreye zararlı etkilerinin olmamasına, çevre mevzuatlarına uyuyor olmasına,
 • Kaynakları; doğal yaşama, ekosisteme zarar vermeden, uygun bir şekilde kullanıyor/tüketiyor olmasına, avlanma yasaklarına uyuyor olmasına,
 • Atıklarını en aza indirmek ve doğru yönetmek için çalışıyor olmasına, ürün ambalajlarında daha az ambalajlamaya veya dökme ambalajlama alternatifleri sunuyor olmasına,
 • Çevre dostu, tasarruflu, yöresel, etik değerlere önem veren, geri dönüşebilir veya geri dönüştürülmüş malzeme kullanan, organik, bio, vegan, hayvanlar üzerinde denenmemiş, zararlı kimyasal bileşenler içermeyen vb. alternatifleri sunmalarına,
 • Yerli ve yerel üretim/hizmet sağlayıcısı olmasına,
 • Ülkemizin/bölgemizin mutfağını, geleneklerini, kültürünü yansıtan/tanıtan ürün/hizmet olmasına,

Önem verir ve bu bakış açımızı paydaş tedarikçilerimize iletiriz. Tedarikçilerimiz ile birlikte verimli satın alma fırsatları yaratmaya çalışır, tedarik süreçlerinden doğan çevre etkilerini azaltmayı hedefleriz.

Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Politikamız

İşletmemizde cinsiyet eşitliğine önem veririz.

 • Cinsiyet farkı gözetmeksizin tüm çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahlarını sağlarız.
 • Kadınların iş gücüne katılımını tüm departmanlarımızda destekler, eşit fırsatlar sunarız.
 • Cinsiyet ayrımı yapmadan «eşit işe eşit ücret» politikası ile hareket ederiz.
 • Eşitlik ilkesi gözetilerek görev dağılımı yaparız.
 • Kariyer fırsatlarından eşit düzeyde faydalanılması için gerekli ortamı sağlarız.
 • Eğitim politikaları oluşturur, kadınların katılımına ve farkındalığın artmasına destek oluruz.
 • İş-aile yaşam dengesini koruyan çalışma ortamı ve uygulamalarını oluştururuz.
 • Kadınların şirket yönetiminde olmaları için destek verir, eşit fırsatlar sunarız.
 • Kadınların hiçbir şekilde istismar, taciz, ayrımcılık, bastırılma, zorlama, iftira vb. durumlara maruz kalmasına müsaade etmeyiz. Dünyaya ve kurumumuza kattıkları değerin daima farkında olur ve varlıklarını destekleriz.

Çocuk Hakları Politikası

Çocuklar bize geleceğin emanetleridir. Onları bir birey olarak tanımak, haklarına saygı duymak, her türlü psikolojik, fiziksel, ticari vb. sömürüye karşı gözetmek ve korumak öncelikli sorumluluğumuzdur.
Bunu sağlamak için;

 • Kendi kurumlarımızda çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmez ve tüm iş ortaklarımızdan da aynı hassasiyeti bekleriz.
 • İşletme içerisinde çocukların gelişimine katkıda bulunan, düşünce ve isteklerini, duygularını rahatça ifade edebilecekleri, kendilerini özgür ve rahat hissedecekleri ortamlar/imkanlar sunarız.
 • Çalışanlarımıza, çocuk istismarının önlenmesi ve fark edilmesi konusunda eğitimler veririz.
 • Çocukların katıldıkları aktivitelerde yetişkin gözetimi altında olduklarından emin oluruz.
 • Çocuk haklarının korunması konusunda farkındalık yaratmak için eğitimler düzenler ve ilgili projelere destek veririz.
 • Çocuklar ile ilgili şüpheli eylemlere şahit olduğumuzda öncelikle otel yönetimine bilgi verir, gerekli görülen durumlarda resmi kuruluşlardan yardım isteriz.

Enerji Verimliliği Politikası

Dünyamızı olası tehlikelerden korumak için enerjimizi verimli kullanıyor ve enerji sarfiyatımızı azaltmak için hedefler belirliyoruz.
Bunun için;

 • Hem doğaya karşı sorumluluklarımız hem de yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere ulusal ve uluslararası standartları, yasa ve düzenlemeleri takip eder, enerji kullanımını azaltma ve/veya enerji tüketim performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlayacak çalışmaları gönüllü olarak yürütür, çalışmalarımızın sonuçlarını takip ederiz.
 • Hedefler koyar, çalışanlarımızın da katılımını sağlamak amacıyla eğitim programlarımızda enerji verimliliğine yer veririz.
 • Tüm paydaşlarımızla enerji yönetimi konusunda ortak amaçlar ve sonuçlar yaratmak üzere iş birliği yapmayı önemseriz. Bu konularda misafirlerimiz, çalışanlarımız, ziyaretçilerimiz ve tüm iş ortaklarımız ile birlikte topyekûn bir farkındalık ve bilinç seviyesine ulaşılması adına etkileşimimizi sürdürmeye çalışırız.
 • Enerji verimli uygun ürün, ekipman, teçhizat ve teknoloji alternatiflerini araştırıp bulmaya, satın almaya ve kullanmaya çalışırız.
 • Enerji Yönetim Sistemimizi dokümante etmeyi, tüm departmanlarımıza yaymayı, gerektiğinde güncellemeyi, gözden geçirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleriz.
 • Enerji risklerini veya enerji kısıtı gibi doğabilecek acil durumları değerlendirir, alınabilecek önlemleri planlarız.